Ładowanie…

Łatwypieniądz.pl

Czy jesteś gotów by zarobić duże pieniądze?
ROZPOCZNIJMY

Jakie są warunki przedawnienia długu?

Przedawnienie długu to termin, który być może cieszy nierzetelnych płatników, ale może okazać się mroczną wizją wielu wierzycieli, w tym przedsiębiorców, których kontrahenci uchylają się miesiącami, a nawet latami z płatnością należnych faktur.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przez przedawnienie długu rozumie się sytuację, w której wraz z upływającym czasem i brakiem podejmowanych działań, odzyskanie konkretnej wierzytelności jest utrudnione. Dłużnik zaś może po upływie określonego czasu podnieść właśnie zarzut przedawniania długu w postępowaniu cywilnym.

Co prawda pod wpływem przedawnienie długu wierzytelność nie wygasa i może być nadal dochodzona przez wierzyciela, jednak szanse na jego odzyskanie są bardzo małe.

Każdy przedsiębiorca zmagający się z dłużnikiem, który uchylając się od płatności być może liczy właśnie na przedawnienie długu, musi być przygotowany na to, że jeżeli nie będzie konsekwentnie dochodził należnych mu pieniędzy wszelkimi metodami windykacyjnymi, to dłużnik po stosownym okresie wymagalnym do przedawnienia będzie mógł w świetle prawa odmówić oddania mu pieniędzy. Brzmi kuriozalnie, ale prawdziwie.

Tak naprawdę mamy dwa kluczowe czynniki, po pojawieniu się których może dojść do rzeczywistego przedawnienia długu. Pierwszym z nich jest upływający czas – różny w zależności od formy i rodzaju długu. A drugim jest brak tzw. przerwania biegu przedawnienia.

Jeśli oba warunki zaistnieją naraz, zgodnie ze stosownymi przepisami (w zależności od pochodzenia długu), warunki przedawnienia zostaną spełnione, czyli realna szansa na odzyskanie naszych pieniędzy zostanie bardzo utrudniona.

Terminy przedawnień

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, terminy przedawnień długu, które nas mogą interesować to głównie 2 i 3 lata.

Okres 2 lat dotyczy obrotu między firmami poprzez transakcje w ramach umowy sprzedaży. Roszczenia z tego typu umowy ulegają przedawnieniu z upływem 2 lat. Ważny jest tutaj termin, od którego przedawnienie jest liczone. Jako punkt wiążący traktujemy dzień przypadający dzień po dniu płatności wskazanym na fakturze.

Okres 3 lat zaś dotyczy umów o roboty budowlane, czy na przykład z tytułu czynszu, umów najmu czy dzierżawy. Kwestie te są regulowane w artykule 118 Kodeksu Cywilnego.

Z kolei najkrótszy okres przedawnienia wynika z tytułu nieuregulowanych płatności wynikających z umowy dotyczącej transportu. W transporcie krajowym okres przedawnienia wynosi 1 rok (na podstawie artykułu 792 Kodeksu Cywilnego), a w przypadku transportu międzynarodowego 15 miesięcy.

Przerwanie biegu

Każde przerwanie biegu terminu przedawnianie sprawia, że dotychczasowy okres przedawnienia długu jest niejako zatrzymany i naliczany od nowa. Dotyczy to działań podjętych zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika.

Dłużnik może przerwać bieg, uznając swój dług poprzez zawarcie umowy dotyczącej warunków spłaty tegoż długu, ale i też poprzez spłatę przez niego nawet części należności lub np. złożenie do wierzyciela prośby o rozłożenie długu na raty.

Z kolei przerwaniem biegu ze strony wierzyciela może być podjęcie z dłużnikiem mediacji lub złożenie pozwu do sądu.

Jako przedsiębiorca, któremu zależy jednak na tym, aby płatności otrzymywać w terminie, powinieneś przede wszystkim skupić się na profilaktyce w zakresie terminowej płatności Twoich Klientów. Bądź czujny, trzymaj rękę na pulsie i stosuj wszelkie możliwe metody windykacji polubownej, które pozwolą Ci odzyskać należne pieniądze w jak najkrótszym czasie, zamiast rozważać opcje wielomiesięcznych czy kilkuletnich nieterminowych należności w wyniku nieopłaconych faktur. Twoja aktywność w tym zakresie i szereg podjętych działań, które może dla Ciebie wykonać zewnętrzny partner to są de facto najbardziej wartościowe dla Twojego biznesu środki, które mają doprowadzić do tego, aby Twoje pieniądze były na Twoim koncie, a nie zalegały u niesumiennego dłużnika.

Dodaj komentarz